Evidencia žiadateľov

EVIDENCIA ŽIADATEĽOV NA SOCIÁLNU SLUŽBU

ku dňu 31.01.2019

Číslo rozhodnutia o odkázanosti o sociálnu službu

Žiadosť doručená do DSS Okoč

Zaradená do evidencie žiadateľov

Poznámky

04558/2016/OSOCP-3-Ra

22.04.2014

05.04.2016

-