Postup prijatia občana do zariadenia

Ak máte záujem umiestniť seba, alebo vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách v platnom znení.

Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie. Rozhodujúci je trvalý pobyt a aktuálny zdravotný stav žiadateľa.

Ak sa jedná o občana s mentálnym alebo telesným postihnutím odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a žiada o umiestnenie v domove sociálnych služieb, obráti sa na: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Odbor sociálnej pomoci, Starohájska 10, 917 01 Trnava a požiada o

  • Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Vydanie posudku a rozhodnutia Úradu Trnavského samosprávneho kraja o odkázanosti na sociálnu službu
  • Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Tlačivá môžete stiahnuť z tohto dokumentu nižšie alebo zo stránky www.trnava-vuc.sk.

Na základe týchto žiadostí prebehnú nasledujúce kroky:

1. KROK: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.

K posudzovaniu odkázanosti na sociálnu službu potrebujete:

Tlačivo Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, v ktorej vypíšete všetky body a podpíšete ju.

Súčasťou Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom sa vyjadrí Váš obvodný lekár (nie starší ako 6 mesiacov).

Takto pripravenú „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete na adresu:

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Odbor sociálnej pomoci

Starohájska 10

917 01 Trnava.

Na základe tejto „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás vykonaný sociálny prieskum, čo poslúži ako podklad na vypracovanie sociálneho posudku a posudku o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ Vám bude následne zaslané z Úradu Trnavského samosprávneho kraja (Ú TTSK).

Do 15 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ z Ú TTSK si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ a to osobne na Ú TTSK alebo poštou. 

2. KROK: PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Po nadobudnutí právoplatnosti „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ požiadate naše zariadenie, prípadne iného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – túto žiadosť si môžete podať písomne na Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Odbor sociálnej pomoci 917 01 Trnava, prípadne priamo do nášho zariadenia sociálnych služieb.

Po doručení Vašej žiadosti Vás bude kontaktovať sociálny pracovník nášho zariadenia.

V prípade, že počas vybavovania potrebných náležitostí si budete potrebovať overiť správnosť pochopenia týchto inštrukcií, alebo budete mať iné pochybnosti alebo otázky, kontaktujte nás na nasledovnom telefónnom čísle:

031 555 81 02 (sociálny pracovník) v pracovných dňoch v dobe od 09.00 – 15.00 h

alebo e-mailom na adrese: